Međuinstitucionalne koordinacione strukture za evropske integracije

Međuinstitucionalne koordinacione strukture Republike Kosova za proces evropskih integracija uspostavljene su radi koordinacije sprovođenja reformi za ispunjavanje obaveza koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i drugih mehanizmi integracije u Evropskoj uniji (EU).

Ove strukture funkcionišu prema Odluci Vlade br. 03/06, od 3. aprila 2021., kojim se utvrđuje njihov sastav, obim i način rada.

Ove strukture su sledeće:

 • Këshilli Ministror për Integrim Evropian (KMIE), në nivelin politik;
 • Ministarski savet za evropske integracije (MSEI), na političkom nivou;
 • Radni odbor za evropske integracije (ROEI), na najvišem nivou državne službe; i
 • Sedam (7) Sektorske radne grupe za evropske integracije (SRGEI):
  • SRGEI za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje;
  • SRGEI za poljoprivredu i ribarstvo;
  • SRGEI za unutrašnje tržište i konkurentnost;
  • SRGEI za ekonomske i finansijske poslove i statistike;
  • SRGEI za upravljanje;
  • SRGEI za inovaciju, informaciono društvo i socijalne politike; i
  • SRGEI za transport, energetiku, životnu sredinu i regionalni razvoj.

Ove strukture su radni forumi koji pripremaju donošenje odluka za sprovođenje reformi koje zahtijeva SSP i drugi mehanizmi procesa stabilizacije i pridruživanja. Oni odražavaju zajedničke institucionalne strukture sa EU-om koje su uspostavljene SSP-om, i će se razvijati dalje u narednim fazama integracije u EU.

Da bi sprovele ove reforme, sve ove strukture bave se stubovima procesa evropskih integracija na svim nivoima odlučivanja, i to:

 • Državnim politikama, uključujući usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa acquis-om EU i pomoć EU i drugih razvojnih partnera;
 • Sprovođenjem političkih prioriteta i državnih dokumenata za integraciju u EU;
 • Saradnjom sa Skupštinom Republike Kosova i drugim nezavisnim institucijama;
 • Saradnjom sa civilnim društvom i drugim zainteresovanim stranama;
 • Saradnjom sa institucijama EU i njenim državama članicama, kao i drugim inicijativama i mehanizmima u EU; i
 • Regionalnom i bilateralnom saradnjom sa drugim zemljama u procesu stabilizacije i pridruživanja.

Unutar gore navedenih stubova, sve ove strukture imaju odvojene odgovornosti i funkcionalne međusobne veze.

Ministarski savet za evropske integracije fokusira se na najviši politički nivo, gde se pitanja i relevantni dokumenti razmatraju i predlažu Vladi na formalno odlučivanje o sprovođenju konkretnih reformi.

Radni odbor za evropske integracije raspravlja o pitanjima vezanim za saradnju između ministarstava i drugih državnih institucija u sprovođenju reformi, bavi se izazovima i nedostacima koji se javljaju na sektorskom nivou, a Ministarskom savetu prosleđuje samo pitanja koja zahtevaju diskusiju i odlučivanje na političkom nivou.

Sektorske radne grupe za evropske integracije koordiniraju svakodnevne aktivnosti u odgovarajućim sektorima u sprovođenju ovih reformi.

Odluka br. 06_03 za koordinacione strukture za IE
Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO