Agenda za evropske reforme (ERA)

Cilj Agende za evropske reforme je određivanje prioriteta do kraja 2017. godine za ispunjavanje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Osnovni cilj AER-a je da se prioritizuju oblasti unutar SSP-a i da se sprovode konkretne aktivnosti za njihovo ispunjavanje. Kao takav, AER se zasniva na ključnom prioritetu vlade Republike Kosovo - integraciju u EU. AER je takođe u skladu sa Programom vlade, NPSSSP-a i PER-a. U tom cilju, dogovoreni su kratkoročni prioriteti u oblasti (i) dobrog upravljanja i vladavine prava, (II) konkurentnosti i investicione klime, i (III) obrazovanja i zapošljavanja.

Više:

Evropska reformska agenda (ERA) 2Raporti mbi zbatimin e ERA 1 11 2016- 30 11 2018_Final SRPERA
Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO