Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajnë takimin e gjashtë të nën-komitetit të MSA-së për bujqësinë, peshkimin dhe sigurinë ushqimore

12 maj 2022 - Përfaqësuesit e Kosovës dhe Komisioni Evropian u takuan në mënyrë virtuale për të diskutuar zhvillimet në fushat e bujqësisë, produkteve të përpunuara bujqësore, zhvillimit rural, peshkimit, sigurisë ushqimore, si dhe në çështjet veterinare dhe fitosanitare. Diskutimi u mbajt në kuadrin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), e cila hyri në fuqi në prill të vitit 2016. Diskutimi mbuloi një gamë të gjerë temash, të cilat përfshijnë zhvillimet e politikave, legjislacionit dhe zbatimit në bujqësi dhe zhvillim rural në Kosovë, forcimin e kontrolleve të importeve për ushqime dhe kafshë, sistematizimin e futjes së të dhënave në bazën e të dhënave për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve, përdorimin e tokës dhe konsolidimin e tokës, statistikat e importeve dhe eksporteve bujqësore, bujqësinë organike, si dhe performancën e institucioneve përgjegjëse për bujqësinë dhe sigurinë ushqimore.

Bujqësia dhe siguria ushqimore kanë përfituar nga asistenca e konsiderueshme e BE-së deri më tani, veçanërisht përmes kontributeve të BE-së për zhvillimin rural dhe sigurinë ushqimore.   Gjatë takimit u rikujtua se standardet e BE-së duhet të zbatohen në praktikë në të gjitha nivelet: në kontrollin e importeve dhe eksporteve, regjistrimin e kafshëve, praktikat e rritjes së ushqimit, përpunimin e ushqimit, etiketim dhe tregti. Një numër i organeve të kontrollit janë të përfshirë në garantimin e këtyre standardeve, nga zyrtarët e shëndetësisë tek inspektorët, veterinerët dhe laboratorët. Këto janë krijuar pjesërisht në Kosovë me qëllimin për të siguruar zbatimin e standardeve të BE-së, dhe duhet të përforcohen.  Në këtë drejtim është mirëpritur kalimi i inspektorëve veterinarë nga komunat në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë. Qeveria ka miratuar një numër ligjesh relevante, si dhe Strategjinë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2022-2028, por këto akte të reja legjislative duhet ende të miratohen nga Kuvendi.   Duhet të vazhdojnë përpjekjet për regjistrimin e treguesve gjeografikë dhe për vendosjen e sistemeve të informacionit bujqësor.

Përafrimi me standardet e BE-së për zhvillimin e peshkimit dhe akuakulturës, mund të sjellë edhe mundësi komerciale, vende pune dhe burime të rëndësishëm të të hyrave për komunitetet rurale.

Informata për MSA

  • Marrëveshja e Stabilizimit dhe Asociimit (MSA) është korniza për BE-në dhe administratën e Kosovës për të diskutuar çështje teknike dhe të politikave në lidhje me agjendën evropiane. Organet e MSA-së përfshijnë Këshillin e Stabilizimit dhe Asociimit, të ndihmuar nga Komiteti i Stabilizimit dhe Asociimit, si dhe Nën-Komitetet e MSA-së, të cilat mbulojnë një gamë të gjerë të acquis të BE-së. Takimet e organeve të MSA-së japin kontribut të drejtpërdrejtë në raportet vjetore të Komisionit Evropian.
  • Secili takim i nën-komitetit monitoron dhe shoqëron realizimet e Kosovës në reforma dhe identifikon si mundet BE-ja të ndihmojë në këtë proces.
  • Janë shtatë fusha të mbuluara përmes takimeve sektoriale të nën-komiteteve përkatëse: Drejtësia, Liria dhe Siguria; Inovacioni, Shoqëria e Informacionit, Politikat Sociale, Arsimi dhe Kultura; Tregtia, Industria, Doganat dhe Tatimet; Tregu i Brendshëm, Konkurrenca, Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shëndetit; Bujqësia, Peshkimi, Pylltaria, Siguria Ushqimore; Transporti, Mjedisi, Energjia, Ndryshimi i Klimës dhe Zhvillimi Rajonal; Çështjet Ekonomike dhe Financiare, Statistikat.
  • Dy fusha të tjera, të mbuluara përmes takimeve të grupeve të posaçme, janë reforma në administratën publike dhe normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë.
  • Takimet e Komitetit dhe nën-Komiteteve të MSA-së bashkë-kryesohen nga Komisioni Evropian dhe Kosova. Secili takim rezulton në veprime vijuese të dakorduara bashkërisht që do të ndërmerren nga autoritetet e Kosovës.

Koha ndërmjet takimeve lejon zbatimin e rekomandimeve dhe veprimeve të mëvonshme të dakorduara.

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO