Komisionet EkzekutiveKomisioni Ekzekutiv për “Infrastruktura”

Fushëveprimi i Komisionit Ekzekutiv përbëhet nga fushat në vijim:

1. Politikat e Transporti;

2. Mjedisi;

3. Energjia dhe minierat;

4. Rrjetet Trans-Evropiane; dhe

5. Zhvillimi Rajonal

Komisioni Ekzekutiv për “Bujqësi dhe Peshkatari”

Fushëveprimi i Komisionit Ekzekutiv përbëhet nga fushat në vijim:

1. Bujqësia;

2. Pylltaria;

3. Peshkataria;

4. Zhvillimi Rural; dhe

5. Siguria e UshqimitDepartamenti i Kritereve Ekonomike dhe Tregut të Brendshëm

Komisioni Ekzekutiv për Inovacion dhe Kohezioni Social

Në kuadër të këtij Komisioni Ekzekutiv diskutohen fushat në vijim:

• Politikat Sociale, punësimi dhe mirëqenia sociale;

• Shkenca dhe hulumtimi;

• Arsimi dhe kultura;

• Komunikimi elektronik, shoqëria informative, politikat audivizive.

Komisioni Ekzekutiv për Tregun e Brendshëm dhe Konkurrencë

Në kuadër të këtij Komisioni Ekzekutiv diskutohen fushat si në vijim:

• Lëvizja e lirë e mallrave;

• Lëvizja e lirë e punëtorëve;

• Lëvizja e lirë e kapitalit;

• E drejta e themelimit dhe liria për ofrimin e shërbimeve;

• Drejtat intelektuale dhe industriale;

• Politika e Konkurrencës;

• Shërbimet Financiare;

• Mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit;

• Prokurimi publik.

Komisioni Ekzekutiv për Tregti, Industri, Dogana dhe Tatime

Në kuadër të këtij nën komiteti diskutohen fushat si në vijim:

• Tregtia e Jashtme;

• Industria dhe Politikat e NVM-ve;

• Tatimet;

• Unioni Doganor.

Komisioni Ekzekutiv Ekonomia, Kontrolli Financiar dhe Statistikat

Në kuadër të këtij Komisioni Ekzekutiv diskutohen fushat si në vijim:

• Politikat Ekonomike dhe Monetare;

• Provizionet financiare dhe buxhetore;

• Statistikat;

• Politikat Rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturale;

• Kontrolli Financiar.

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO