Inputi

Kontributi i Qeverisë së Kosovës për Raportin e KE-së për vendin: Kosova (Inputi)
Kontributi i Qeverisë së Kosovës për Raportin e KE-së për vendin përmban zhvillimet kryesore në Kosovë brenda vitit. Qeveria e Republikës së Kosovës ka shprehur gatishmërinë e saj për t’i dorëzuar të dhënat e arritura gjate vitit kalendarit tek Komisioni Evropian.

Të dhënat e prezantuara në këtë raport fokusohen në arritjet e bëra karshi:
- zbatimit të reformave;
- zhvillimin e kapaciteteve legjislative dhe administrative;
- sfidat e identifikuara në raportin e progresit të Komisionit Evropian për vitin 2010, dhe
- Zbatimin e prioriteteve të Partneritetit Evropian, përmes Planit të Veprimit për Partneritet Evropian.

Ky raport hartohet dy here brenda vitit dhe rrjedhimisht është i ndarë në dy dokumente. Raporti i pare dorëzohet në muajin maj dhe përfshinë periudhën shtator të vitit paraprak deri në maj të vitit aktual, përderisa raporti i dyte përfshinë periudhën nga maji deri në shtator të vitit aktual.

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO