Dokumente Udhëzuese mbi Procesin e Përafrimit Ligjor

Dokumente Udhëzuese mbi Procesin e e Përafrimit


Me qëllim të avancimit të njohurive rreth procesit të përafrimit të legjislacionit vendor me acquis të BE-së, si dhe marrjes së njohurive mbi teknikat themelore të përafrimit të  legjislacionit, materialet në vijim ofrojnë njohuri të detajuara për hartuesit e legjislacionit dhe palët e interesit.

MANUAL PËR PLOTËSIMIN E TABELAVE DHE DEKLARATËS TË PËRPUTHSHMËRISËUdhëzime Praktike për Përafrimin e Legjislacionit Vendor me atë të BE-së
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO