BINJAKËZIMI

MIE shërben si pikë fokale e Instrumentit të Binjakëzimit – Pika fokale kombëtare (NCP)

Binjakëzimi është një instrument i Bashkimit Evropian për bashkëpunimin institucional ndërmjet Administratave publike të shteteve anëtare të BE dhe vendeve përfituese ose partnere.

Projektet e binjakëzimit bashkojnë ekspertizën e sektorit publik nga shtetet anëtare të BE-së dhe vendet përfituese me qëllim të arritjes së rezultateve konkrete operacionale nëpërmjet aktiviteteve të përbashkëta.

Përfituesit: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia [ende një vend përfitues dhe njëkohësisht edhe një ofrues ndihme], ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Kosova, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia.

- Politika Evropiane e Fqinjësisë -PEF (ENP):

• ENI Jug: Algjeria, Egjipti, Izraeli, Jordania, Libani, Maroku dhe Tunizia.

• ENI Lindje: Armenia, Azerbajxhani, Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina.

Objektivat: Në regjionin IPA, Binjakëzimi synon të sigurojë mbështetje për transponimin, zbatimin dhe zbatimin e legjislacionit të BE-së (Acquis e Bashkimit Evropian). Ndërton kapacitete administratave publike të vendeve përfituese gjatë gjithë procesit të pranimit, duke rezultuar në zhvillime progresive dhe pozitive në rajon. Binjakëzimi përpiqet të ndajë praktikat e mira të zhvilluara brenda BE me administratat publike përfituese dhe të nxisë marrëdhëniet afatgjata midis administratave të vendeve ekzistuese dhe atyre të ardhshme të BE.

Që nga viti 2004, instrumenti i binjakëzimit është gjithashtu në dispozicion për disa nga vendet Lindore dhe Jugore partnere të BE-së. Në këtë kuadër synon përmirësimin e kapaciteteve administrative të administratës publike të një vendi partner nëpërmjet trajnimit të stafit të saj dhe mbështetjen e riorganizimit të strukturës së saj. Gjithashtu mbështet përafrimin e ligjeve kombëtare, rregulloreve dhe standardeve të cilësisë me ato të shteteve anëtare të BE-së në kuadrin e marrëveshjeve të Bashkëpunimit ose Asociimit të nënshkruara me BE.

Parimet e binjakëzimit: Administrata përfituese/partnere në një projekt binjakëzimi është një administratë publike me staf të mjaftueshëm dhe aftësi absorbuese për të punuar me një institucion të një shteti anëtar që ka një strukturë dhe mandat të ngjashëm. Shteti përfitues/partner duhet të mobilizojë stafin e tij, të demonstrojë përkushtim dhe pronësi të vazhdueshme dhe të marrë në konsideratë ndryshimet dhe praktikat më të mira në mënyrë të qëndrueshme. Binjakëzimi nuk është një instrument ndihmës teknik i një-kahësh, por një angazhim i përbashkët.

Projektet e binjakëzimit zbatohen me qëllim të arritjes së rezultateve të obligueshme. Ato zakonisht artikulohen në komponentë që korrespondojnë me rezultatet e pritshme dhe parashohin një numër aktivitetesh, duke përfshirë seminaret, sesionet trajnuese, misionet e ekspertëve, vizitat studimore, praktikat dhe këshillimet. Binjakëzimi mbështetet në parimin e të mësuarit duke e bërë dhe në ndarjen e praktikave më të mira.

Transferimi i ekspertizës: Për të ngritur projektet e Binjakëzimit, Bashkimi Evropian mbështetet në bashkëpunimin dhe përvojën administrative të Shteteve Anëtare të BE-së (SHA) të cilat mobilizojnë ekspertizën publike si nga administratat publike ashtu edhe nga organet gjysmë publike.

Dy Udhëheqës të Projekteve (një në emër të shtetit anëtar të BE-së që udhëheq projektin, tjetri nga administrata përfituese) dhe një Këshilltar i Përhershëm i Binjakëzimit (RTA) janë shtylla kryesore e projekteve të Binjakëzimit. RTA i ndahet administratës përfituese për minimum prej 12 muaj deri në 36 muaj gjatë gjithë kohëzgjatjes së periudhës së zbatimit të Veprimit dhe koordinon aktivitetet e projektit.

Binjakëzimi i Lehtë: "Twinning Light" është projektuar për të ofruar një qasje më fleksibile dhe afatmesme (deri në gjashtë muaj, në raste të jashtëzakonshme mund të zgjatet deri në tetë muaj) pa praninë e një RTA. 

Roli i NCP-së:

• Drejtimi i informacionit te ministritë e ShB dhe organet tjera relevante publike dhe trajnimi i tyre në procesin dhe zhvillimin e projekteve të binjakëzimit dhe kontratat pasuese;

• Koordinimi i administrimit të të gjitha aktiviteteve të binjakëzimit në ShB dhe heqja e çdo pengese horizontale administrative;

• Trajnimi i Administratave të ShB-ve të përfshira në Binjakëzim në dispozitat procedurale, financiare dhe teknike të manualit të Binjakëzimit;

• Pjesëmarrja në mbledhjet e Komisionit me ShB dhe NCP-të e SHA të tjerë.

Nga viti programues IPA 2007 deri në IPA 2014, ekzistojnë 35 projekte të cilat janë zbatuar duke përdorur modalitetin e binjakëzimit në Kosovë. Sektori që ka përfituar më së shumti është Sundimi i Ligjit.

Shih më shumë në: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO