Vodič

EK je dostavila Vodič za viznu liberalizaciju u junu 2012. godine. S obzirom na širok spektar pitanja vezanih za viznu liberalizaciju vodič je imao za cilj identifikaciju zakonodavstva i svih drugih mera koje Kosovo treba da usvoji i sprovede, kao i uslove koji moraju biti ispunjeni u kratkoročnom periodu za napredak u pravcu vizne liberalizacije.


Vodič sadrži 94 kriterijuma i organizovan je prema odgovarajućim blokovima:


Blok 0. Repatriranje i reintegracija;

Blok 1. Sigurnost isprava;

Blok 2. Upravljanje granicama, azil i migracija;

Blok 3. Bezbednost i javni red, i

Blok 4. Sloboda kretanja i osnovna prava.


O spisku kriterijuma za Kosovo u okviru Vodiča za viznu liberalizaciju kliknite link : Vodič za Viznu Liberalizaciju.


Za rešavanje ovih mera, u aprilu 2013. godine izrađen je Akcioni Plan koji je sadržao konkretne aktivnosti za ispunjavanje preporuka i merljivih pokazatelja, koji će se koristiti za praćenje sprovođenja kriterijuma i preporuka. Ceo plan je sadržao oko 150 specifičnih aktivnosti.


Glavna dostignuća tokom procesa uključuju:


U oblasti repatriranja i reintegracije: adekvatna preraspodela i potrošnja budžeta ulagajući u dugoročnu reintegraciju repatriranih lica.


U oblasti sigurnosti isprava, postignuta je dopuna-izmena pravnog okvira za promenu imena.


U oblasti migracija i azila dokazano je drastično smanjenje broja Kosovara koji traže azil u zemljama EU-a, i takođe stvoreni su uslovi i dovoljni kapaciteti u slučaju izbegličkog priliva iz trećih zemalja na Kosovu. Takođe, izmenjen je Zakon o Javnim nabavkama obavezujući suspenziju i udaljavanje zvaničnika koji su optuženi i osuđeni za krivično delo, kao i funkcionalizovana je platforma e-nabavke.


U oblasti zaštite ljudskih prava, kompletiran je pravni okvir i postignut je sporazum sa Srbijom o slobodnom kretanju između Kosova i Srbije, omogućujući dozvoljavajući građanima obe zemlje da putuju unutar ili preko teritorija dveju zemalja sa ličnim kartama. Takođe, preostali poslednji kriterijum, odnosi se na rad Ombudsmana, odnosno obezbeđivanje adekvatnih prostorija i obezbeđivanje nezavisnog budžeta za ovu instituciju. Ove dve tačke su sprovedene u potpunosti.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO