Govor ministarske Ahmetaj na sastanku Parlamentarne Komisije za SSP

Poštovani g. Picula,
Poštovani g. Haliti,
Poštovani Premijeru Mustafa,
Poštovana gđo. Apostolova,
Poštovani članovi parlamentarne komisije za stabilizaciju i pridruživanje,
Ostali prisutni,
Dame i gospodo,

Zadovoljstvo mi je da Vam se obratim danas uoči sastanka parlamentarne komisije za SSP.

Uloga Parlamentarne komisije je esencijalna u nadzoru sprovođenja SSP-a, i opšteg toka procesa evropskog integrisanja, stoga dopustite mi da vas obavestim o zadnjim dešavanjima u okviru procesa evropskih integracija, i posebno procesa stabilizacije i pridruživanja.
U okviru procesa liberalizacije viza, postigao se značajan napredak u okviru sprovođenja kriterijuma borbe protiv korupcije. Ekipa koja se vodi od strane Glavnog tužioca specijalnog tužilaštva do danas je označila 34 slučajeva i podnela je 26 optužnica, od kojih: 4 su dobile konačnu presudu, 2 prvog stepena; dok ostali slučajevi su u različitim fazama sudskog postupka.
U cilju osnaživanja pravosudnog sistema, Tužilački savet Kosova je u toku regrutovanja 61 sudija. U toku smo izgradnje kapaciteta specijalnog tužilaštva putem izmene i dopune zakona o državnom tužilaštvu kako bi se dozvolilo povećanje broja tužioca u specijalnom tužilaštvu.
Isto tako treba se naglasiti da u odnosu na 2016. godinu, budžet pravosudnog sistema je povećan za 9%. Vredi se navesti da broj lica koji traže azil je drastično pao od 2015 u 2016. godinu. Dok broj korisnika iz Fonda za re-integraciju je povećan za 100% .

Što se tiče SSP-a, nakon sastanka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje u novembru prošle godine, institucije Kosova i EU su razvili 8 sastanka pod-odbora i posebnih grupa različitih oblasti procesa evropskih integracija. Do kraja ove godine održaće se i sastanci Odbora za stabilizaciju i pridruživanje i drugi sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje.

Ove nedelje, Skupština je usvojila Program za sprovođenje SSP-a, koji predviđa sprovođenje oko 900 zakonodavnih mera i mera sprovođenja za koje je odvojen budžet države u vrednosti od 485 milion evra. Program je predvideo mere sprovođenja za svaki dotični Član SSP-a, kojom prilikom ministarstvo za evropske integracije će izaći sa prvim izveštajem procene sprovođenja do kraja ovog meseca. Tokom ove godine, pokrenuli smo kampanju za komunikaciju SSP-a, kojom prilikom za pet nedelja su se emitovala 5 video spota na nacionalnim televizijama sa informacijama šta je SSP za građane, studente, poslovanja, pravosuđe, a isto tako su se emitovali i poruke na radio stanicama, veb portalima i socijalnim medijama. Isto tako su se raspodelile informativne brošure i izložene su 80 panoa u različitim opštinama Kosova.

Jedan drugi bitni razvoj u okviru sprovođenja SSP-aje i pokretanje i sprovođenje ključnih političkih prioriteta predviđenih u Evropskog Agendi Refori ili ERA. Glavni elementi u okviru sprovođenja ERA su:

- Usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa;
- Usvajanje Zakona o platama, civilnoj službi i državnoj upravi;
- Usvajanje zakonodavstva o obustavi i/ili uklanjanju javnih službenika koji imaju optužnicu ili su osuđeni za delo korupcije;
- Objavljivanje i revizija financija političkih partija i izmenja i dopuna Zakona o financiranju političkih partija;
- Usvajanje Zakona o viskom obrazovanju.

Planirano je da u prvoj polovini 2017. godine da se održa drugi sastanak visokog nivoa Dijaloga za sprovođenje ključnih prioriteta, kojom prilikom će se analizirati postignut napredak.

Prošle godine se označilo i još jedno veliko dostignuće u okviru procesa integrisanja Kosova pro potpisivanjem okvirnog sporazuma za učešće Kosova u programima EU-a. Vlada je sada donela odluku o pokretanju pregovora za učlanjenje u 4 programa EU-a: COSME, Evropa za građane, ERASMUS i Kreativna Evropa. Učešće u ovim programima će približiti studente, akademiju, poslovanja, civilno društvo i umetničku zajednicu i stvaraoce još više Evropskoj uniji.

Sa pogleda pomoći EU-a ili IPA, institucije Kosova u saradnji sa Evropskom Komisijom obezbeđuju pomoć od strane EU-a sa oko 80 milion evra godišnje, kako bi podržala ključne predviđene reforme predviđene SSP-om. U ovom smeru smo finalizovali pregovore sa IPA 2016 u vrednosti pd 70.5 milion evra, gde 45.5 milion evra će podržati reforme u povećanju konkurentnosti i podršci poslovanja, obrazovanja i zapošljavanja, kao i ljudska prava. Dok još smo u pregovorima za direktnu budžetsku podršku u vrednosti od 25 milion evra u reformi javne uprave.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO