114 Sastanak Vlade Republike Kosova

Priština, 30.01.2013

Vlada Republike Kosovo, predvodena premijerom Hašimom Thacijem, je održala svoj redovni sastanak na kojem je razmotrila niz pitanja i odluka i usvojila je odluke iz oblasti svojih ustavnih i zakonskih odgovornosti.

Vlade je razmotrila i usvojila nacrt zakona za medicinske proizvode i opremu.  Sa ovim nacrtom zakona se ocekuje da se postave pravila i procedure za proizvodnju, kontrolu kvaliteta, klasifikaciju, ovlašcenja za marketing , registraciju, uvoz, trgovinu, farmakološku budnost, klinicka istraživanja, nadzor, kao i formiranje cena medicinskih proizvoda za upotrebu od ljudi i za proizvodnju, kontrolu kvaliteta, klasifikaciju, registraciju, budnost, klinicka istraživanja, pracenja i odredivanja cena medicinske opreme za upotrebu  ljudi u Republici Kosovo.

Na sastanku je usvojen  nacrt zakona o stocarstvu.   Ovaj nacrt definiše uslove i stocarske prakse, dobar uzgoj stoke na farmi, metode i tehnologije, uslove za izradu i usvajanje programa oplemenjivanja, promene i ocuvanja životinjskih osobina, ocuvanje geneticke raznovrsnosti  autohtonih rasa, naucne i strucne usluge u stocarstvu,  genetske banke za životinje, uzgajivaci životinja,  tržište  i trgovina rasnih materijala, inspekcije potrebnih sredstava za ovu namenu.

Vladin kabinet je usvojio  Uredbu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu za lokalnu samoupravu. 

Ovaj Pravilnik odreduje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu za lokalnu samoupravu.

Usvojen je i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova.   Glavno tretirano pitanje  ovim pravilnikom je da se reguliše pravni okvir za rad, obaveze i odgovornosti svih struktura u okviru Ministarstva spoljnih poslova.

Pravilnik za posredovanje  u sporovima u  oblasti autorskih i srodnih prava u Ministarstvu za kulturu, omladine i sporta je dobio  danas saglasnost Vlade. Ovaj Pravilnik utvrduje postupke za posredovanje izmedu kolektivnih udruživenja i korisnickih predstavnika u sporovima predvidenim  iz clana 176, stav 1, Zakona o autorskim i srodnim pravima. Štaviše, ovaj propis odreduje nivo, vrstu obrazovanja, kao i druge uslove koje posrednik mora da ispuni da bi ušli u spisak  posrednika. Na današnjoj sednici, Vlada Kosova je usvojila odluku o raspodeli finansisjkih sredstava u iznosu od 65,885.80 za pokrivanje troškova rada Sekretarijata Vladine Komisije za priznavanje i verifikacija statusa narodnog palog borca , invalida, veterana, pripadnika ili interniranog Oslobodilacke vojske Kosova za  2013 godinu.

Takode je usvojena Odluku o osnivanju Komisije za licenciranje strateških roba i usluga u sledecem sastavu:
•    Izer Arifi/MTI -  Predsedavajuci
•    Behram Mazreku/MTI – zamenik predsedavajuceg
•    Hysni  Shabani/BSK -  clan
•    Brahim  Kokollari /BSK - clan
•    Bujar Haxhidauti/CK - clan
•    Bujar Pefqeli/CK - clan
•    Driton  Gashi/MUP - clan
•    Mensur Hoti/MUP - clan
•    Berat  Jashari/MSP - clan
•    Visar Rrecaj/MSP - clan

Komisija  ce biti odgovorna za usvajanje , poništenje, suspenziju, modifikaciju i oduzimanje licenci za izvoz, uvoz i usluge i  tranzit strateških roba.

Vladin kabinet, na današnjoj sednici je usvojio Odluku o osnivanju Kulturnog centra kosovske dijaspore i izbeglica , sa sedištem u Istanbulu, Republika Turska. Kosovski kulturni centar za dijasporu i izbeglice u Republiku Tursku, u skladu sa Zakonom o dijaspori i izbeglicama ce obavljati sledece dužnosti:
•    Promocija opštih saznanja za Kosovo;
•    Promovisanje i razvijanje saznanja o  jeziku, kulturi i kulturnom nasledu na Kosovu, kao što je definisano ovim zakonom i drugim zakonskim aktima;
•    Podstaci naucnu, tehnicku, tehnološku, sportsku i ekonomsku saradnju  i izmedu Kosova i migranata;
•    pruža iseljenicima informacije i uputstva o investicijama na Kosovu, fiskalne olakšice, kulturne i obrazovne organizacije, sastanke sa sunarodnicima i vodecim strukturama na Kosovu i relevantnim zemljama domacinima, podršku preko dijaspore  za komunikaciju sa politickim strukturama relevantnih zemalja za razvoj demokratije i  ekonomije Kosova i kampanje javnog mnenja  za Kosovo u zemljama domacinima;
•    Podržava i organizuje mlade ljude i razlicite starosne grupe migranata, kulturnih, obrazovnih i sportskih delatnosti , nacine i oblike redovnog i sveobuhvatnog informisanja
•    podsticanje investicija  kapitala migranata u maticnoj zemlji;
•    promoviše napredak u oblasti obrazovanja i edukacije , koji proizilaze iz ovog zakona;
•    obavlja i druge poslove koje mu odredi Vlada i drugi važeci zakoni.

Statut Univerziteta u Peci "Haxhi Zeka" i Statut Univerziteta u Prizrenu " Ukshin Hoti" su usvojeni danas , na sednici, vladinog kabineta i isti ce biti prosleden Skupštini Kosova na konacno usvajanje.

Nacionalna Strategija i akcioni plan za sprecavanje kriminala za 2013-2017godinu, je usvojen danas na sastanku vladinog kabineta, izraden je na osnovu Ustava Republike Kosovo, Krivicnog zakonika Republike Kosovo, u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade Republike Kosovo. Ova strategija ima za cilj izgradnju mehanizama za sprecavanje i borbu protiv organizovanog kriminala i negativnih pojava, kroz povecanu saradnju izmedu institucija odgovornih za sprecavanje i borbu protiv organizovanog kriminala.

Vlada Kosova je usvojila odluku o eksproprijaciji nepokretne imovine na trasi izgradnje autoputa  Morina-Merdare katastarskih podrucja u Gornjoj Brnici i Trud, Opština Priština.

Usvojena je i odluka o inicijativi zakljucenja medunarodnog sporazuma o statusu clanova oružanih snaga Republike Albanije i snaga bezbednosti Republike Kosovo tokom privremenog boravka na teritoriji njihovih država.

Odluke o ispunjavanju preostalih finansijskih obaveza iz prethodne godine za kapitalne projekte i za usvajanje transfera iz programa nepredvidenih troškova u traženim pojedinacnim iznosima  do vrednosti  iznosa od 20.000 evra, su usvojena na današnjem sastanku Vlade Kosova.

Uspostavljanjem odluke o formiranj Radne grupe za borbu  protiv falsifikovanja i piraterije u oblasti autorskih prava,  Vlada je predložila radnu grupuu sledecem sastavu:
• Direktor Kancelarije za autorska i srodna prava, - predsedavajuci
- Ministarstvo kulture, omladine i sporta predsedavajuci ;
• Glavni inspektor  tržišne inspekcije - Ministarstvo trgovine i industrije  zamenik predsednika ;
• Direktor Kancelarija za industrijsku svojinu - Ministarstvo trgovine i industrije;
• Direktor direkcije za sprovodenje zakona - Kosovsk carina;
•Direktor direkcije za  istragu privrednog kriminala - Kosovska policija;
• Direktor Direkcije za  istragu kibernetickog  kriminala - Policija na Kosovu;
• Šef Agencije za upravljanje  oduzetom ili konfiskovanom imovinom Ministarstvo pravde.

I odluka o uspostavljanju Saveta za zaštitu potprošaca usvojena danas se predvida u sledecem sastavu:
•    Artan Demolli – MTI - Predsedavajuci
•    Ruzhdi Shehu – MTI- clan
•    Blerim Hajdari – Agencija za hranu i Veterinu-  clan
•    Islam Pacolli – Privredna Komora  Kosova- clan
•    Lumnije Ajdini – Kosovska poslovna alijansa -clan
•    Selatin Kaçaniku – Udruženje za zaštitu potrošaca -clan
•    Driton Zhubi –  Nezavisni ekspert -clan.

Vlada je odlucila da izdvoji iznos od 5 hiljada evra za pokrivanje troškova sahrane službanika za  komunikacije u Kancelariji premijera, Hamdi Sope. 

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO