Javni oglas

Javni oglas za registraciju organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana za mehanizam za konsultacije u okviru Organa za stabilizaciju i pridruživanje izmedju EU i Kosova

 

U skladu sa Uredbom br. 13/2016 o funkcionisanju i predstavljanju institucija vlade Republike Kosovo u strukturama stabilizacije i pridruživanja i Uredbe br. 05/2016 o minimalnim standardima za proces javne rasprave, Ministarstvo za evropske integracije izdaje:

 

Javni poziv za registraciju organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana za mehanizam za konsultacije u okviru Organa za stabilizaciju i pridruživanje izmedju EU i Kosova

 

I.Kontekst

Uredba br. 13/2016 obavezuje Vladu da sarađuje sa OCD-ima i drugim zainteresovanim stranama u okviru OSP-a: u pripremi sastanaka OSP-a, podržavajući sprovođenje reformi dogovorenih na ovim sastancima i praćenje njihovog sprovođenja. Uredba br. 05/2016 određuje minimalne standarde, principe i procedure za javne konsultacije između javnih organa, zainteresovanih grupa i šire javnosti u procesima izrade zakonodavstva i politika.

 

Stoga, učešće OCD-a i drugih zainteresovanih strana je od vitalnog značaja za sveobuhvatno razumevanje SSP-a, kao i za razvoj i sprovođenje reformi i za osiguranje pozitivnog uticaja SSP-a na razvoj našeg društva. Aktivno promovisanje uloge OCD-a i drugih zainteresovanih strana u procesu evropskih integracija, ovaj konsultativni mehanizam stvara prostor za uključivanje OCD-a i drugih zainteresovanih strana u sprovođenje SSP-a. Svrha ovog konsultativnog mehanizma je da se osigura da se stavovi OCD-a i drugih zainteresovanih strana adekvatno odražavaju u radu OSP-a u cilju pristupa učešća u sprovođenju reformi koje zahteva SSP.

 

II.Tematski konsultativni sastanci

Ovim oglasom pozivaju se predstavnici OCD-a i drugih zainteresovanih strana da se registruju za učešće u redovnim konsultacijama u okviru jednog (1) ili više OSP, određivanjem jednog (1) predstavnika na konsultativnim sastancima za svaki OSP koji je od interesa za njih.

 

Registracija je otvorena za konsultacije u okviru ovih OSP-a:

 • Odbor za stabilizaciju i pridruživanje (Odobor): (delokrug: sve oblasti u okviru SSP-a);
 • Pododbori za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) i Posebnih grupa za stabilizaciju i pridruživanje (PGSP):
  • POSP za Trgovinu, Industriju, Carinu i Poreze (Delokrug: Industrijski proizvodi; Trgovinska pitanja; Standardizacija, metrologija, akreditacija, sertifikacija, procena usklađenosti i nadzor tržišta; Saradnja u oblasti industrije; MSP-a; Turizma; Carina; Poreza; Pravila o poreklu; Međusobna administrativna pomoć u carinskim pitanjima);
  • SASC za poljoprivredu i ribarstvo (delokrug: Poljoprivredni proizvodi; Ribolovački proizvodi; Prerađeni poljoprivredni proizvodi, Vina; Zaštita geografskih pokazatelja za proizvode, poljoprivrednu i ribolovačku hranu osim alkoholnih pića; Sektor poljoprivrede i agroindustrije, veterinarska i fitosanitarna pitanja; saradnja u oblasti ribolovstva);
  • POSP za unutrašnje tržište i konkurenciju (delokrug: pravo na osnivanje kompanija; pružanje usluga, druga pitanja vezana za poglavlje IV SSP-a, približavanje zakonodavstva i sprovođenja zakona, konkurencija, intelektualna, industrijska i komercijalna svojina; javne nabavke; banke, usluge osiguranja i druge finansijske usluge; zaštita potrošača;
  • POSP za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku (delokrug: tekuća plaćanja i protok kapitala, ekonomske politike, saradnja u oblasti statistike, promocija i zaštita investicija, finansijska saradnja;
  • POSP o pravosuđu, slobodi i bezbednosti (delokrug: jačanje institucija i vladavina prava; osnovna prava, uključujući antidiskriminaciju i zaštitu podataka; sudsku saradnju u civilnim i krivičnim pitanjima; vize, granična kontrola, azil i migracije; sprečavanje i kontrolu ilegalne migracije, readmisija, pranje novca, droga, borba protiv terorizma, sprečavanja organizovanog kriminala i drugih ilegalnih aktivnosti;
  • POSP za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku (delokrug: radni uslovi i jednake mogućnosti, saradnja u oblasti socijalnih pitanja, obrazovanje i obuka, saradnja u oblasti kulture, saradnja u oblasti audiovizuelne politike, informaciono društvo; mreža i usluge elektronske komunikacije; informisanje i komunikacije; naučno istraživanje i tehnološki razvoj);
  • POSP za prevoz, energetiku, životnu sredinu i regionalni razvoj (delokrug: saobraćaj, energetika, životna sredina, klimatske promene, civilna zaštita, regionalni i lokalni razvoj);
  • PGSP za reformu javne uprave (delokrug: reforma javne uprave); i
  • PGSP za normalizaciju (delokrug: Značajno i održivo poboljšanje odnosa Kosova sa Srbijom, i efikasna saradnja sa misijom ZPBO EU-a tokom njene službe).

 

III.Kriterijumi i pravo na registraciju

Svaka organizacija koja želi da se registruje u ovom konsultativnom mehanizmu dužna je da ispuni sledeće kriterijume:

 • Da se registruje i deluje na teritoriji Republike Kosovo, u skladu sa Zakonom br. 04/L-57 o slobodi udruživanja u nevladinim organizacijama u Republici Kosovo ili drugim važećim zakonom;
 • Bude aktivna  najmanje jednu (1) godinu pre izdavanja ovog javnog oglasa;
 • Da deluju u najmanje jednoj od gore navedenih oblasti naglašenih u II delu ovog javnog oglasa (određenim Statutom /drugim relevantnim pravnim dokumentom organizacije).

 

Ograničenja registracije:

 • Svaka organizacija koja želi da se registruje za konsultacije u oblastima politike izvan okvira OSP-a, naglašenih gore u II delu ovog oglasa, nema pravo na to;
 • Svaka organizacija koja traži registraciju ne može biti predstavljena sa više od jednog (1) lica po OSP-u. One mogu biti predstavljene od jednog (1) predstavnika u više od jednog (1) OSP-a;
 • Svaka organizacija koja traži registraciju ne može biti predstavljena od strane lica koja se takmiče i/ili biraju na političkim položajima;
 • Zaposleni sa punim radnim vremenom u bilo kojoj javnoj instituciji, koji se bave bilo kojom od oblasti politike naglašenih gore u II delu ovog oglasa, nemaju pravo da predstavljaju svaku organizaciju koja traži registraciju u ovom konsultativnom mehanizmu;
 • Jedno lice nema pravo da predstavlja više od jedne (1) organizacije koja traži registraciju u ovaj konsultativni mehanizam.

 

Ako nijedna organizacija ne podnese zahtev(e) za registraciju u jednom (1) ili više OSP-a (za oblast politike naglašene u II delu gore navedenog oglasa), MEI može ponovo izdavati ovaj javni oglas. Takođe ga može ponovo izdavanja kada treba da ažurira spisak zainteresovanih strana za ovaj konsultativni mehanizam.

 

IV.Mandat

Registrovane organizacije i njihovi predstavnici automatski postaju članovi konsultativnog mehanizma u okviru organa za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo tokom vremenskog perioda  dok Vlada ne ukine ovaj vodič. Mandat jednog predstavnika registrovane organizacije u ovom konsultativnom mehanizmu može isteći pre njegovog isteka u slučaju:

 • Njegove/njene ostavke iz ovog konsultativnog mehanizma;
 • Njegove/njene ostavke sa položaja u organizaciji koju su registrovali da predstavljaju;
 • Neuspeha predstavnika organizacije da prisustvuju na tri (3) uzastopna konsultativna sastanka;
 • Zahteva organizacije koju predstavljaju da bude zamenjen drugim predstavnikom.

 

Ako se stvore slobodna mesta iz razloga pomenutih u ovom delu, MEI može ponovo izdavati ovaj javni oglas.

 

V.Postupak i dokumentacija za registraciju

Postupak registracije ovog konsultativnog mehanizma ima za cilj da održi ravnotežu između reprezentativnosti (omogućavajući svim zainteresovanim stranama da se registruju za OSP-e koji spadaju u okvir njihove misije) i stručnosti (postavljanjem minimalnih kriterijuma koje trebaju ispuniti kako organizacije tako i njihovi predstavnici u ovom konsultativnom mehanizmu).

 

Svaka organizacija je obavezna da dostavi sledeće dokumente:

 • Obrazac registracije – popunjen (VI deo ovog aneksa); i
 • Sertifikat registracije organizacije.

 

Nakon prijema zahteva za registraciju, MEI će sastaviti Spisak organizacija registrovanih za konsultativni mehanizam sa OCD-ima i drugim zainteresovanim stranama u okviru organa za stabilizaciju i pridruživanje EU-Kosovo najkasnije petnaest (15) radnih dana nakon isteka roka za podnošenje zahteva za registraciju. MEI će objaviti ovaj spisak na svojoj službenoj internet stranici i obavestiti relevantne organizacije putem e-maila, pozivajući ih službeno  da postanu deo ovog konsultativnog mehanizma.

 

Postupak opisan u ovom delu biće praćen i u slučajevima ponovnog izdavanja ovog javnog oglasa.

 

Molimo Vas da (popunjen i potpisan) Obrazac za registraciju dostavite u elektronskom obliku (na mei@rks-gov.net) ili u štampanom obliku - lično ili putem pošte (u kancelarijama MEI-a, Glavna zgrada Vlade, VIII Sprat, Kancelarija 806, 10000 Priština, Kosovo) do petka, 9. marta 2018. godine, u 16:00, po lokalnom vremenu.

 

Za više informacije o mehanizmu za konsultacije u okviru Organa za stabilizaciju i pridruživanje izmedju EU i Kosova, pogledajte Vodič na kraju ovog oglasa.


Vodič

Obrazac 

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO