IPA II

Indikativna dodela za Kosovo, za period 2014-2020 iznosi 645,5 miliona evra.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II) je glavni finansijski instrument za pružanje podrške EU-a korisnicima u sprovođenju reformi sa ciljem približavanja EU-u. Finansijska pomoć u okviru IPA II sledi sledeća četiri specifična cilja:

(a) podrška političkim reformama,

(b) podrška za ekonomski, socijalni i teritorijalni razvoj,

(c) jačanje sposobnosti korisnika da ispuni obaveze koje proizilaze iz članstva u Uniji podržavanjem postepenog usklađivanja sa tekovinama Unije, uz sprovođenje i usvajanje,

(d) jačanje regionalne integracije i teritorijalne saradnje.

Pripremljena u partnerstvu sa korisnicima, IPA II uspostavlja novi okvir za pružanje pretpristupne pomoći za period 2014-2020.

Indikativni strateški dokument (Strateški dokumenat) uspostavlja prioritete za finansijsku pomoć EU-a za period 2014-2020, kako bi podržao Kosovo u ispunjavanju svoje evropske perspektive. On prevodi političke prioritete postavljene u okviru politike proširenja u ključnim oblastima u kojima je finansijska pomoć najpotrebnija radi ispunjenja relevantnih kriterijuma.

Indikativna dodela za Kosovo, za period 2014-2020 je 645,5 miliona evra podeljenih na oblasti politika.
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/draft_csp_for_kosovo_241013_en.pdf

Najznačajnija novina u IPA II je njen strateški fokus. Indikativni strateški dokumenti zemlje su specifično strateški dokumenti za planiranje napravljeni za svakog korisnika za period od 7 godina. Ovo će obezbediti jače vlasništvo od strane korisnika kroz integrisanje svojih reformskih i razvojnih agendi. Više-državni strateški dokument baviće se prioritetima za regionalnu saradnju ili teritorijalnu saradnju.

Na meti IPA II su reforme u okviru predefinisanih sektora. Ovi sektori pokrivaju oblasti koji su usko povezani sa strategijom proširivanja, kao što su demokratija i upravljanje, vladavina prava ili rast konkurencije. Ovaj sektorski pristup promoviše strukturnu reformu koja će pomoći transformisanje datog sektora i dovesti ih do standarda EU-a. To omogućava korak ka ciljanoj pomoći, osigurajući efikasnost, održivost i fokus na rezultate.

IPA II takođe dozvoljava više sistematsku upotrebu budžetske podrške sektoru. Na kraju, to daje veću težinu merenju učinka: pokazatelji koji su dogovoreni sa korisnicima će pomoći u proceni do koje mere su očekivani rezultati bili postignuti.

Osim toga, Uredba IPA II navodi da će finansijska pomoć uglavnom rešavati pet politika oblasti:

a) reforme u pripremi za članstvo u Uniji i srodnim institucijama, kao i izgradnja kapaciteta,

b) socio-ekonomski i regionalni razvoj,

c) zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, promovisanje rodne ravnopravnosti, i razvoj ljudskih resursa,

d) poljoprivreda i ruralni razvoj, i

e) regionalna i teritorijalna saradnja.

Uredba IPA II stupila je na snagu 16. marta 2014. godine i važi retroaktivno od 1. januara 2014. Uredba IPA II je dopunjena Uredbom o zajedničkom sprovođenju (UZS), koja predstavlja niz pojednostavljenih i harmonizovanih pravila usklađivanja i procedura za sve spoljne instrumente, kao i usvojen od strane Komisije 2. maja 2014.

- Pogledajte više na:

IPA 2014

IPA 2015

IPA 2016

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO