Në bazë të Ligjit të Prokurimit Publik, Departamenti i Prokurimit (DP) ka këto detyra dhe përgjegjësi kryesore:


Të siguroj që prokurimet publike të zhvillohen në  mënyrën  më efikase, efektive, transparente dhe më të drejtë, të shfrytëzimit të fondeve dhe burimeve publike.
Të siguroj integritetin dhe përgjegjësinë e personave që kryejnë ose janë të përfshirë në një aktivitet të PP.
Të promovoj trajtim të barabartë dhe një treg të  hapur të PP dhe krijimin e një kulture institucionale për organet publike të bazuara në profesionalizëm dhe të pandikuar nga interesat personale.
Të zbatoj rregullat e prokurimit publik të cilat tashmë janë të bazuara mbi parimet e: transparencës, konkurrencës, trajtimit të barabartë - jo-diskriminimit.

 

Zyra e prokurimit momentalisht përbëhet nga dy zyrtarë të cilët kryejnë detyrat dhe obligimet sipas përshkrimit te vendeve të punës sipas mandatit që kanë. 


 
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO