Publikimi i Tenderëve

 

2 Dhjetor 2016NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Shërbime2 Dhjetor 2016NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Furnizim21 Nëntor 2016NJOFTIM PËR KONTRATË - Furnizime18 Nëntor 2016NJOFTIM PËR KONTRATË - Shërbime27 Tetor 2016NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Furnizime25 Tetor 2016NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Shërbime17 Tetor 2016NJOFTIM PËR KONTRATË - Furnizime12 Tetor 2016NJOFTIM PËR KONTRATË - Shërbime30 Shtator 2016NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - Sigurime shëndetësore ne udhëtime zyrtare për nevoja te MIE-së 20 Shtator 2016NJOFTIM PËR KONTRATË - "Sigurime shëndetësore në udhëtime zyrtare për nevoja te MIE-së"19 Shtator 2016NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS2 Shtator 2016NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - “Sigurimi i automjeteve zyrtare te MIE-së”20 Qershor 2016NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - SHËRBIME - Shërbimet e mirëmbajtjes se ueb-faqeve për nevoja te MIE-së20 Maj 2016NJOFTIM PËR KONTRATË Furnizim
“Furnizim me vizitkarta dhe materiale tjera të shtypura për MIE”
19 Maj 2016NJOFTIM PËR KONTRATË Shërbime
“Shërbimet e mirëmbajtjes se ueb-faqeve për nevoja te MIE-së”
22 Mars 2016NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME-Kontratë Kornizë
“Furnizim me gazetat ditore vendore dhe revistat e huaja”
21 Mars 2016NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS FURNIZIME
“Furnizim me tepih për disa zyre te MIE-së”
8 Mars 2016NJOFTIM PËR KONTRATË Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “ Furnizim me tepih për disa zyre të MIE-së“
3 Shkurt 2016NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve zyrtare te MIE-së
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO