Publikimi i Tenderëve

 

6 Nëntor 2015NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Furnizim me karrika menaxheriale për nevoja të MIE-së“
5 Nëntor 2015NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Furnizim me Newborna të vegjël për MIE“
21 Shtator 2015NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Shërbime
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbime për zhvillimin dhe publikimin e një filmi te animuar për nevoja te MIE-së
7 Shtator 2015NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS - SHËRBIME- Ritender (Hera e III e tenderimit)
“Shërbime të përkthimit me shkrim dhe me gojë, nga gjuha shqipe në gjuhën angleze, në gjuhën serbe, në gjuhë të tjera sipas nevojës dhe anasjelltas, për nevojat e MIE-së, për Lot I” – Ritender ( Hera e III e tenderimit) Lot 1: “Përkthimi dhe lektura e teksteve”
3 Shtator 2015NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
“Shërbime të përkthimit me shkrim dhe me gojë, nga gjuha shqipe në gjuhën angleze, në gjuhën serbe, në gjuhë të tjera sipas nevojës dhe anasjelltas, për nevojat e MIE-së, Lot II” – Ritender ( Hera e III e tenderimit)
21 Korrik 2015NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT Shërbime
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbime të përkthimit me shkrim dhe me gojë, nga gjuha shqipe në gjuhën angleze, në gjuhën serbe, në gjuhë të tjera sipas nevojës dhe anasjelltas, për nevojat e MIE-së, Lot I dhe II,Ritender
5 Qershor 2015NJOFTIM PËR KONTRATË Shërbime - Ritender
Shërbime të përkthimit me shkrim dhe me gojë, nga gjuha shqipe në gjuhën angleze, në gjuhën serbe, në gjuhë të tjera sipas nevojës dhe anasjelltas, për nevojat e MIE-së, Lot I dhe II- Ritender
21 Prill 2015NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS SHËRBIME
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbime të hostimit të platformës për ndihma nga jashtë
10 Mars 2015NJOFTIM PËR KONTRATË Shërbime (afate normale kohore) - Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbime të hostimit te platformës për ndihma nga jashtë27 Shkurt 2015NJOFTIM PËR KONTRATË Shërbime (afate normale kohore)
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Shërbime të përkthimit me shkrim dhe me gojë, nga gjuha shqipe në gjuhën angleze, në gjuhën serbe, në gjuhë të tjera sipas nevojës dhe anasjelltas, për nevojat e MIE-së, Lot I dhe II
25 Shkurt 2015NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS Furnizim
Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: “Furnizim me tepisona për MIE“
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO