JICA

MIE shërben si Pikë fokale kombëtare për Agjencinë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA)

ODA japoneze i është ofruar Kosovës që pas konfliktit të vitit 1998, së pari si ndihmë humanitare dhe përfundimisht duke u zhvendosur në asistencën për zhvillim. Që nga viti 2009 ndihma bilaterale zbatohet përmes JICA-s në formën e Bashkëpunimit Teknik dhe Ndihmës së Granteve me mundësinë e kalimit e Ndihmës në Hua në të ardhmen e afërt. Objektivi kryesor i kësaj ndihme është stabilizimi i infrastrukturës ekonomike dhe sociale drejt ndërtimit të një kombi të qëndrueshëm. Brenda këtij objektivi, ekzistojnë dy fusha prioritare:

- Zhvillimi i infrastrukturës mjedisore dhe kapacitetit menaxhues;

- Rritja e kapaciteteve administrative dhe burimeve njerëzore.

Shih më shumë në: https://www.jica.go.jp/kosovo/english/index.ht

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO