Donatorët

Ministria e Integrimit Europian (MIE) është përgjegjëse për koordinimin e ndihmës së jashtme në nivel të Republikës së Kosovës, e ndihmuar nga Bashkimi Europian dhe donatoret tjerë përmes instrumenteve te ndryshme, duke përfshirë këtu edhe prezantimin e prioriteteve të qeverisë para donatoreve të jashtëm.

MEI, në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha ministritë, koordinon të gjitha aktivitetet e donatorëve në nivel sektorial dhe nën-sektorial, duke siguruar që këto ndihma të jenë në harmoni të plotë me prioritetet zhvillimore si dhe të jenë të ndërlidhura sa më shumë që është e mundur me dokumentet strategjike në mënyrë që të arrihet efektivitet më i lartë i këtyre ndihmave.

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO