Departamenti i Koordiniminit të Procesit të Stabilizim Asocimit


1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentittë Koordiniminit të Procesit të Stabilizim Asocimit janë:

1.1. Koordinon procesin e Stabilizim Asocimit, në nivelin e MIE-së;

1.2. Koordinon strukturat negociuese Qeveritare në fushën e integrimit evropian, në nivelin e MIE-së;

1.3. Koordinon dokumentet strategjike Qeveritare në fushën e integrimit evropian, në nivelin e MIE-së;

1.4. Koordinon raportimin e rregullt në Komisionin Evropian, në nivelin e MIE-së;

1.5. Ofron mbështetje në cilësi të Sekretariatit për Këshillin Ministror dhe Komitetin Punues për Integrim Evropian.

2. Udhëheqësi i Departamentit të  Koordiniminit të Procesit të Stabilizim Asocimit raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

3. Numri i të punësuarve në Departamentin për Koordinimin e Procesit të Stabilizim Asocimit është katër (4).


Departamenti i koordiniminit të procesit të stabilizim asocimit
Artan Çollaku
Drejtor
Departamenti i koordiniminit të procesit të stabilizim asocimit
Tel: +381 38 200 27011
Email: artan.collaku@rks-gov.net

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO