Departamenti i Asistencës Zhvillimore

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Asistencës Zhvillimore janë:

1.1. Koordinon programimin, planifikimin, monitorimin raportimin dhe vlerësimin e asistencës së BE-së dhe donatorëve të tjerë;

1.2. Bashkëpunon me Zyrën e Kryeministrit dhe Ministritë në përgatitjen e politikave dhe dokumenteve strategjike për sa i përket asistencës zhvillimore, duke përcaktuar prioritetet vjetore dhe shumë-vjetore të financimit në mbështetje të Procesit të Stabilizim-Asociimit;

1.3. Koordinon menaxhimin efektiv të asistencës për institucionet e Republikës së Kosovës në kuadër të nismave rajonale të BE-së;

1.4. Koordinon përgatitjen e marrëveshjeve financiare midis institucioneve të Republikës së Kosovës dhe BE-së;

1.5. Ofron asistencë në cilësi të mekanzimit përkrahës për Koordinatorin Kombëtar të IPA-s (NIPAC);

1.6. Menaxhon dhe mirëmban bazën e të dhënave të koordinimit të donatorëve;

1.7. Ofron mbështetje për aktivitetet e strukturave të brendshme qeveritare për koordinimin e donatorëve;

1.8. Ofron mbështetje për zhvilllimin e programeve të ngritjes së kapaciteteve, lidhur me procesin e koordinimin të asistencës zhvillimore.

2. Udhëheqësi i Departamentit të Asistencës Zhvillimore raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.

3. Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizione si vijon:

3.1. Divizioni i Planifikimit dhe Koordinimit;

3.2. Divizioni i Administratës Publike dhe Sundimit të Ligjit; dhe

3.3. Divizioni i Zhvillimit Ekonomik dhe Social.

4. Numri i të punësuarve në kuadër të Departamentit të Asistencës Zhvillimore është tetë (8).


Divizioni i Planifikimit dhe Koordinimit

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Planifikimit dhe Koordinimit janë:

1.1. Harton metodologjinë e përgjithshme sa i përket planifikimit, programimit, monitorimit, raportimit dhe vlerësimit të asistencës së BE-së dhe donatorëve të tjerë;

1.2. Ofron mbështetje në përgatitjen e dokumenteve të politikave strategjike, në fushën e asistencës zhvillimore;

1.3. Përgatitëpropozim marrëveshjet financiare me BE-në, si dhe dokumentet përcjellëse, në bashkëpunim me Divizionin e Administratës Publike dhe Sundimit të Ligjit dhe të Divizionit të Zhvillimit Ekonomik;

1.4. Koordinon procesin e monitorimit dhe raportimit mbi punën e strukturave të koordinimit të donatorëve, në bashkëpunim me Divizionin e Administratës Publike dhe Sundimit të Ligjit dhe të Divizionit të Zhvillimit Ekonomik dhe Social;

1.5. Ofron mbështetje për zhvilllimin e programeve të ngritjes së kapaciteteve, lidhur me procesin e koordinimin të asistences zhvillimore;

1.6. Menaxhon dhe mirëmban bazën e të dhënave dhe sistemin informativ në lidhje me koordinimin e donatorëve.

2. Udhëheqësi i Divizionit të Planifikimit dhe Koordinimit i raporton Udhëheqësit të Departamentit.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin e Planifikimit dhe Koordinimit është dy (2).


Divizioni i Administratës Publike dhe Sundimit të Ligjit

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Administratë Publike dhe Sundimit të Ligjit janë:

1.1. Ofron mbështetje në koordinimin e asistencës së BE-së dhe asistencës së donatorëve të tjerë, në fushën e administratës publike dhe sundimin e ligjit;

1.2. Ofron mbështetje në koordinimin e asistencës në kuadër të nismave rajonale të BE-së, në fushën e administratës publike dhe sundimin e ligjit;

1.3. Ofron mbështetje në përgatitjen e politikave dhe dokumenteve strategjike për sa i përket asistencës zhvillimore, në fushën e administratës publike dhe sundimin e ligjit;

1.4. Ofron mbështetje në përgatitjen e propozim marrëveshjeve financiare midis institucioneve të Republikës së Kosovës dhe BE-së, në fushën e administratës publike dhe sundimin e ligjit;

1.5. Ofron mbështetje në aktivitetet e strukturave të brendshme qeveritare në koordinimin e donatorëve, në fushën e administratës publike dhe sundimin e ligjit;

1.6. Ofron mbështetje në menaxhimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave dhe sistemit informativ në lidhje me koordinimin e donatorëve, në fushën e administratës publike dhe sundimin e ligjit.

2. Udhëheqësi i Divizionit të Administratës Publike dhe Sundimit të Ligjit raporton tek Udhëheqësi i Departamentit.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin e Administratës Publike dhe Sundimit të Ligjit është dy (2).


Divizioni i Zhvillimit Ekonomik dhe Social

1. Detyrat dhe përgjegjësit e Divizionit të Zhvillim Ekonomik dhe Social janë:

1.1. Ofron mbështetje në në koordinimin e asistencës së BE-së dhe asistencës së donatorëve të tjerë, në fushën e zhvillimit ekonomik dhe social;

1.2. Ofron mbështetje në përgatitjen e politikave dhe dokumenteve strategjike për sa i përket asistencës zhvillimore, në fushën e zhvillimit ekonomik dhe social;

1.3. Ofron mbështetje në koordinimin e asistencës në kuadër të nismave rajonale të BE-së, në fushën e zhvillimit ekonomik dhe social;

1.4. Ofron mbështetje në përgatitjen e marrëveshjeve financiare midis institucioneve të Republikës së Kosovës dhe BE-së, në fushën e zhvillimit ekonomik dhe social;

1.5. Ofron mbështetje në aktivitetet e strukturave të brendshme qeveritare në koordinimin e donatorëve, në fushën e zhvillimit ekonomik dhe social;

1.6. Ofron mbështetje në menaxhimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave dhe sistemit informativ në lidhje me koordinimin e donatorëve, në fushën e zhvillimit ekonomik dhe social.

2. Udhëheqësi i Divizionit të Zhvillimit Ekonomik dhe Social raporton tek Udhëheqësi i Departamentit.

3. Numri i të punësuarve në Divizionine Zhvillimit Ekonomik dhe Social është tre (3).Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO