Aktet Ligjore të Përkthyera të Legjislacionit të BE-së

Në saje të Marrëveshjes së Bashkëpunimit të datës 26 Mars 2014, ndërmjet Ministrisë së Integrimit Evropian të Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Integrimit Evropian të Republikës së Shqipërisë për përkthimin e legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe si dhe bashkëpunimit në sferën e përafrimit të legjislacionit, Ministria e Integrimit Evropian të Republikës së Shqipërisë i ka dorëzuar Ministrisë së Integrimit Evropian  të Republikës së Kosovës disa akte të legjislacionit evropian të përkthyera në gjuhën shqipe, material ky i ofruar në kuadër të themelimit të bashkëpunimit në mes të dy qeverive për t’u avancuar në sfidën e përbashkët të dy shteteve në procesin e integrimit në BE. 


Në bazë të marrëveshjes në fjalë, palët e dy vendeve kanë krijuar Komisionin Teknik për koordinimin e përkthimit të Legjislacionit të Bashkimit Evropian – “acquis” në gjuhën Shqipe, si dhe bashkëpunimin në sferën e përafrimit të legjislacionit. 


Komisioni në zbatim të Nenit 3 të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka këto kompetenca:


- Në bashkëpunim me sektorët respektivë të përkthimit përcakton dhe koordinon kalendarin vjetor të legjislacionit të BE-së që duhet të përkthehet në gjuhën shqipe nga secila palë;
- Përcakton procedurat e unifikuara të përkthimit dhe verifikimit të legjislacionit të BE-së në gjuhën shqipe nga palët;
- Miraton versionet e çertifikuara të akteve të përkthyera në gjuhën shqipe.


Komisioni në punën e tij do të ndihmohet nga Sekretariati i përbërë nga palët. 


Lista - Aktet e PërkthyeraRregullore (KE) nr. 955/1999 e Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 13 prill 1999, që ndryshon Rregulloren e Këshillit (KEE) nr. 2913/92 në lidhje me procedurën e kalimit tranzit të jashtëmRregullore (KE) nr. 1829/2003 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 22 shtator 2003, mbi ushqimet e modifikuara gjenetikisht dhe ushqimet e modifikuara gjenetikisht për kafshët (tekst që lidhet me ZEE-në)Rregullore (KE) Nr 1592/2002 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 15 Korrikut 2002 për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe themelimin e një Agjencie Evropiane për Sigurinë e Aviacionit (Tekst kuptimi i të cilit lidhet me EHP-në)Rregullore (KE) nr. 258/97 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 27 janar 1997, në lidhje me ushqimet e reja dhe përbërësit e ushqimeve të rejaRregullore (KE) e Parlamentit Europian dhe e Këshillit nr. 216/2008, datë 20.02.2008 “Për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe për krijimin e Agjencisë Europiane të Sigurisë së Aviacionit dhe shfuqizimin e Direktivës së Këshillit 91/670/KEE, Direktivës (KE) nr. 1592/2002 dhe Direktivës 2004/36/KE” (Tekst kuptimi i të cilit ka lidhje me ZEE)Direktivë e Këshillit 87/344/EEC, datë 22 qershor 1987, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative në lidhje me sigurimin e shpenzimeve ligjoreDirektivë e Këshillit 90/219/KEE, datë 23 prill 1990, mbi përdorimin e kontrolluar të mikroorganizmave të modifikuara gjenetikishtDirektivë e Komisionit 2005/62/KE, datë 30 shtator 2005, në zbatim të Direktivës 202/98 KE të Parlamentit Europian dhe të Këshillit në lidhje me standardet dhe normat Komunitare, në lidhje me sistemin e cilësisë për qendrat e gjakut (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE-në)Direktivë e Këshillit 93/98/ KEE e 29 tetorit 1993 mbi harmonizimin e afatit të mbrojtjes së të drejtës së autorit dhe të disa të drejtave të lidhuraDirektivë e Këshillit 95/50/KE e 6 tetorit 1995 mbi procedurat e njëjtësuara për kontrollet në transportin rrugor të mallrave të rrezikshmeDirektiva nr. 2004/22/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 31 mars 2004, mbi instrumentet matëse (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE-në)Direktivë 2005/56/KE e Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 26 tetor 2005, për bashkimin ndërkufitar të shoqërive tregtare me përgjegjësi të kufizuar (tekst që lidhet me ZEE-në)Direktivë e Këshillit datë 16 dhjetor 1986, për mbrojtjen ligjore të topografive të produkteve gjysmëpërçueseDirektivë e Këshillit 92/13/KEE, datë 25 shkurt 1992, që koordinon ligjet, rregulloret dhe dispozitat administrative në lidhje me zbatimin e rregullave komunitare për procedurat e prokurimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në sektorin ujor, energjetik, të transportit dhe të telekomunikacionitDirektiva e Tetë e Këshillit 84/253/KEE, datë 10 prill 1984, mbështetur në nenin 54 pika 3 germa "g" të Traktatit për miratimin e personave përgjegjës për kryerjen e auditimeve ligjore të dokumenteve kontabëlDirektiva nr. 1999/93/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 13 dhjetor 1999, mbi një kuadër komunitar për nënshkrimin elektronikDirektiva e Këshillit nr. 95/21/KE, datë 19 qershor 1995 për zbatimin e standardeve ndërkombëtare për sigurinë e anijeve, parandalimin e ndotjes dhe kushtet e jetesës e të punës në bordin e anijeve (kontrolli shtetëror portual), për anijet që përdorin portet e Komunitetit dhe lundrojnë në ujërat që janë nën juridiksionin e Shteteve Anëtare.TRAKTATI THEMELUES I KOMUNITETIT EUROPIAN TË ENERGJISË ATOMIKE (EUROATOM)Direktiva e Parlamentit Europian dhe e Këshillit 2007/59/KE e 23 tetorit 2007 për certifikimin e makinistëve që drejtojnë lokomotivat dhe trenat në sistemin hekurudhor në KomunitetDirektiva e Këshillit 91/250/KEE e 14 majit 1991 për mbrojtjen ligjore të programeve kompjuterikeDirektiva e Këshillit 2000/79/KE e 27 nëntorit 2000, për Marrëveshjen Europiane mbi Organizimin e Kohës së Punës të Punëtorëve Të Lëvizshëm në Aviacionin Civil, përgatitur nga Shoqata e Linjave Ajrore Europiane (SHLAE), Federata Europiane e Punëtorëve të Transportit (FEPT), Shoqata Europiane Kabina/Cockpit (SHEK), Shoqata Europiane e Linjave Rajonale (SHELR) dhe Shoqata Ndërkombëtare e Transportuesve Ajrorë (SHNTA) (Tekst kuptimi i te cilit lidhet me ZEE)Direktiva e Këshillit 95/18/KE e 19 qershorit 1995 për licencimin e ndërmarrjeve hekurudhoreDirektiva e Këshillit 73/240/KEE, datë 24 korrik 1973, që heq kufizimet mbi lirinë e vendosjes në veprimtarinë tregtare të sigurimit të drejtpërdrejtë me përjashtim të sigurimit të jetësDirektiva e Këshillit 92/49/KEE, datë 18 qershor 1992, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative në lidhje me sigurimet e drejtpërdrejta me përjashtim të sigurimit të jetës, dhe për ndryshimin e Direktivës 73/239/KEE dhe Direktivës 88/357/KEE (Direktiva e tretë për sigurimet jo-jetë)Direktiva e Këshillit 94/55/KE, datë 21 nëntor 1994, mbi përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me trasportin e mallrave të rrezikshme me rrugë tokësoreDirektiva 2009/41/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 6 maj 2009, për përdorimin e kontrolluar të mikroorganizmave të modifikuara gjenetikisht. Tekst(i riformuluar) kuptimi i të cilit lidhet me ZEE-nëDirektiva e dytë e Këshillit 88/357/KEE, datë 22 qershor 1988, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative në lidhje me sigurimet e drejtpërdrejta me përjashtim të sigurimit të jetës, ku parashikohen dispozitat për mundësimin e ushtrimit të efektshëm të lirisë për të ofruar shërbime dhe ku ndryshohet Direktiva 73/239/KEEDirektiva 2008/50/KE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 21 Majit 2008 mbi cilësinë e ajrit dhe për ajër më të pastër për Evropën”Direktiva 2004/25/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 21 prillit 2004, “Për ofertat e marrjes nën kontroll” (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE)Direktiva 2007/46/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 5 shtator 2007 që vendos një kuadër për miratimin e mjeteve motorike dhe rimorkiove të tyre, dhe të sistemeve, pjesëve përbërëse dhe njësive të veçanta teknike, të destinuara për këto mjete (Direktiva Kuadër) (Tekst kuptimi i të cilit ka lidhje me ZZEE-në)Direktiva 2004/17/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 31 mars 2004, për koordinimin e procedurave të prokurimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në sektorët ujor, energjetik, të transportit dhe postarDirektiva 2004/18/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 31 mars 2004, për koordinimin e procedurave për shpalljen fituese të kontratave për punë publike, furnizime dhe shërbime publikeDirektiva 2003/37/KE e Parlamentit Europian dhe Këshillit, datë 26 maj 2003 mbi miratimin e tipit të traktorëve bujqësorë ose të pylltarisë, rimorkiove dhe rimorkiatorëve të tyre të ndërkëmbyeshëm, së bashku me sistemet, pjesët përbërëse dhe njësitë e tyre të ndara teknike, dhe që shfuqizon Direktivën 74/150/KEE (Tekst kuptimi i të cilit ka lidhje me ZEE)Direktiva 2002/98/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 27 janar 2003, që cakton standardet e cilësisë dhe sigurisë për mbledhjen, analizën, përpunimin, magazinimin dhe shpërndarjen e gjakut dhe përbërësve të gjakut të njeriut dhe që ndryshon Direktivën 2001/83/KEDirektiva 2003/33/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 majit 2003, për përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative të Shteteve Anëtare në lidhje me publicitetin dhe sponsorizimin në favor të produkteve të duhanit (Tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE)Direktiva 2002/24/KE, datë 18 mars 2002 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit për miratimin e tipit të mjeteve motorike me dy ose tri rrota dhe që shfuqizon Direktivën e Këshillit 92/61/KEE (Tekst kuptimi i të cilit ka lidhje me ZEE)Direktiva 2001/80/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit Europian e 23 Tetorit 2001 mbi kufizimin e emetimeve të disa ndotësve në ajër nga impiantet e mëdha të djegiesDirektiva 2002/13/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 5 mars 2002, për ndryshimin e Direktivës së Këshillit 73/239/KEE në lidhje me kërkesat për nivelin e aftësisë paguese për ndërmarrjet e sigurimeve jo-jetëDirektiva 2001/29/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 22 majit 2001, mbi harmonizimin e disa aspekteve të të drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me të, në shoqërinë e informacionit.Direktiva 2001/37/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 5 qershor 2001, për përafrimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative të Shteteve Anëtare, në lidhje me prodhimin, paraqitjen dhe shitjen e produkteve të duhanit (Deklaratë e Komisionit)Direktiva 2001/13/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 26 shkurtit 2001 që ndryshon Direktivën e Këshillit 95/18/KE për licencimin e ndërmarrjeve hekurudhoreDirektiva 2001/14/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 26 shkurtit 2001, për ndarjen e kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore dhe caktimin e tarifave për përdorimin e infrastrukturës hekurudhore, dhe certifikimin e sigurisëDirektiva 2001/17/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 19 mars 2001, për riorganizimin dhe likuidimin e ndërmarrjeve të sigurimeveDirektiva 2002/3/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 12 shkurtit 2002 në lidhje me ozonin në ajrin e mjedisitDirektiva 2000/60/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit Europian e 23 tetorit 2000, e cila krijon kuadrin ligjor për veprimin e Komunitetit në fushën e politikës së ujëraveDirektiva 2000/76/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 4 dhjetor 2000, mbi djegien e mbetjeveDirektiva 96/9/KE, datë 11 mars 1996 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, “Mbi mbrojtjen ligjore të bazave të të dhënave”Direktiva 98/71 KE E PARLAMENTIT EUROPIAN DHE E KËSHILLIT datë 13 tetor 1998 për mbrojtjen ligjore të dizenjove industrialeDirektiva 98/78/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 27 tetor 1998, për mbikëqyrjen shtesë të ndërmarrjeve të sigurimeve në grupin e sigurimeve Direktiva 98/78/KE e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 27 tetor 1998, për mbikëqyrjen shtesë të ndërmarrjeve të sigurimeve në grupin e sigurimeve2006/144/KE Vendim i Këshillit, datë 20 shkurt 2006, për orientimet strategjike të Komunitetit për zhvillimin rural (periudha e programimit 2007-2013)Direktiva 2009/109/KE E Parlamentit Europian dhe e Këshillit datë 16 shtator 2009 që ndryshon Direktivat e Këshillit 77/91/KEE, 78/855/KEE dhe 82/891/KEE dhe Direktivën 2005/56/KE, në lidhje me kërkesat për raportimin dhe dokumentimin në rastin e bashkimit dhe ndarjes së shoqërive tregt2003/641/KE: Vendim i Komisionit, datë 5 shtator 2003, për përdorimin e fotografive me ngjyra dhe ilustrimeve të tjera, si paralajmërime për shëndetin mbi paketimet e produkteve të duhanit (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE-në) (njoftuar me dokumentin numër C(2003) 3184)2003/466/KE: Vendim i Komisionit i 13 Qershorit 2003 që vendos kriteret për ndarjen në zona dhe mbikëqyrjen zyrtare pas dyshimit ose vërtetimit të pranisë së Anemisë Infektive të Salmonit (ISA). (Tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE). (shënuar me numër. dokumenti C(2003) 1831)Rregullore (KE) nr. 1830/2003 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 22 shtator 2003, mbi gjurmueshmërinë dhe etiketimin e organizmave të modifikuara gjenetikisht dhe gjurmueshmërinë e ushqimeve dhe ushqimeve për kafshët të prodhuara nga organizma të modifikuara gjenetikisht dhe ndryshimet në Direktivën 2001/18/KERregullore (KE) nr. 2700/2000 e Parlamentit Europian dhe Këshillit e 16 Nëntorit 2000 mbi ndryshimin e Rregullores se Këshillit (KEE) nr. 2913/92 që përcakton Kodin Doganor te Komunitetit.Rregullore e Këshillit (KE) NR. 2027/97 e 9 Tetorit 1997, mbi përgjegjësinë e agjensisë së transportit ajror në rast aksidentiRregullore e Këshillit (KEE) nr. 3821/85, datë 20 dhjetor 1985 për pajisjet e regjistrimit të transportin rrugorRregullore e Këshillit (KEE) nr. 3922/91 datë 16 dhjetor 1991 mbi harmonizimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative në fushën e aviacionit civilRregullore e Komisionit (KE) nr. 68/2001, datë 12 janar 2001, mbi zbatimin e neneve 87 dhe 88 të Traktatit të KE-së të ndihmës për trajnimRregullore e Komisionit (KE) nr. 70/2001 datë 12 janar 2001, në zbatim të neneve 87 dhe 88 të Traktatit të BE-së mbi ndihmën shtetërore për ndërmarrjet e vogla dhe të mesmeRregullore e Komisionit (KE) nr. 802/2004 e 7 prillit 2004 në zbatim të Rregullores së Këshillit (KE) nr. 139/2004 mbi kontrollin e përqendrimeve ndërmjet ndërmarrjeve (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE)Rregullore e Komisionit (KE) nr. 1702/2003, datë 24 shtator 2003, që parashtron rregullat zbatuese për certifikimin e vlefshmërisë ajrore dhe certifikimin mjedisor të mjeteve fluturuese dhe të produkteve, pjesëve apo pajisjeve përkatëse, si edhe për certifikimin e sipërmarrjeve të projektimit dhe të prodhimit të tyre (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE-në)Rregullore e Komisionit (KE) nr. 1069/1999 e 25 majit 1999 që përshtat progresin shkencor dhe teknik të Rregullores së Këshillit (KEE) nr. 3922/91 (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE)Rregullore e Komisionit (KE) nr. 1138/2004 e 21 qershorit 2004 për përcaktimin e një përkufizimi të përbashkët të pjesëve kritike të zonave të kufizuara të sigurisë në aeroporte (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE)Rregullorja e Komisionit (KE) Nr 104/2004 e 22 janarit 2004 që përcakton rregullat mbi organizimin dhe përbërjen e Bordit të Apelit të Agjencisë së Sigurisë të Aviacionit EvropianRregullore e Komisionit (KE) nr. 2204/2002 e 12 dhjetorit 2002 për zbatimin e neneve 87 dhe 88 të Traktatit të BE-së në ndihmën shtetërore për punësiminRregullore e Komisionit (KE) nr. 1217/2003 e 4 korrikut 2003 që përcakton karakteristikat e përbashkëta për programet e kontrollit të cilësisë së sigurisë së aviacionit civil kombëtar (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE)Rregullore e Parlamentit Europian dhe e Këshillit nr. 141/2000 (KE), datë 16 dhjetor 1999, për produktet mjekësore jetimeRregullorja (KE) nr. 300/2008 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 11 mars 2008, për rregullat e përbashkëta në fushën e sigurimit të aviacionit civil, e cila shfuqizon Rregulloren (KE) nr. 2320/2002 (Tekst kuptimi i të cilit ka lidhje me ZEE)Rregullore e Komisionit (KE) nr.363/2004, datë 25 shkurt 2004, që ndryshon Rregulloren (KE) nr. 68/2001, mbi zbatimin e neneve 87 dhe 88 të Traktatit të BE-së për ndihmën e trajnimitRregullorja e Këshillit (KE) nr. 1/2003 e 16 dhjetorit 2002 mbi zbatimin e rregullave mbi konkurrencën, të përcaktuara në nenet 81 dhe 82 të traktatit (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE)Rregullorja (KE) nr. 1643/2003 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, datë 22 korrik 2003, që ndryshon Rregulloren (KE) nr. 1592/2002, për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe themelimin e një Agjencie Europiane për Sigurinë e AviacionitRregullorja (KE) nr. 2111/2005 e Parlamentit Europian dhe e Këshillit e 14 dhjetorit 2005 mbi krijimin e një liste Komunitare të transportuesve ajrorë që ndalohen të veprojnë brenda Komunitetit, dhe mbi informimin e pasagjerëve të transportit ajror për identitetin e transportuesit veprues ajror dhe shfuqizimit të nenit 9 të Direktivës 2004/36/KE (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE).Rregullorja e Komisionit (KE) nr. 773/2004, datë 7 prill 2004 për përdorimin e veprimeve procedurale nga Komisioni, sipas neneve 81 dhe 82 të Traktatit të KE-së (tekst kuptimi i të cilit ka lidhje me ZEE)Rregullorja e Këshillit nr. 3925/91 (KEE) e 19 dhjetorit 1991 lidhur me heqjen e kontrolleve dhe formaliteteve që zbatohen për bagazhet e dorës dhe bagazhet e regjistruara të personave që kryejnë fluturime brenda Komunitetit si edhe për bagazhet e personave që kryejnë kalim detar brenda KomunitetitRregullorja e Komisionit (KE) nr. 622/2003 e 4 prillit 2003 që përcakton masat për zbatimin e standardeve bazë të përbashkëta në fushën e sigurisë së aviacionit (tekst kuptimi i të cilit lidhet me ZEE)Rregullorja e Komisionit (KE) nr. 1701/2003, datë 24 shtator 2003, në përputhje me nenin 6 të Rregullores (KE) nr. 1592/2002 të Parlamentit Europian dhe të Këshillit, për rregullat e përgjithshme në fushën e aviacionit civil dhe krijimin e Agjencisë së Sigurisë së Aviacionit Europian.Rregullorja nr. 2320/2002 (KE) e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 16 dhjetorit 2006, që përcakton rregullat e përbashkëta në fushën e sigurisë së aviacionit civil (tekst, kuptimi i të cilit lidhet me ZEE)TRAKTATI THEMELUES I KOMUNITETIT EUROPIAN TË ENERGJISË ATOMIKE (EUROATOM)
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO