Procurement Office

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Departman za javne nabavke (DJN) ima sledeće zadatke i odgovornosti:


Da obezbedi da se javne nabavke sprovode na najefikasnije, najefektivnije, najtransparentnije i najpravedno korišćenje javnih sredstava i resursa.


Da obezbedi integritet i odgovornost lica koja vrše ili koji su obuhvaćeni u aktivnostima JN.
Da promoviše jednak tretman i otvoreno tržište JN i da stvara institucionalnu kulturu u javnim organima koja se osniva na profesionalizam i neuticajnost od ličnih interesa.
Da sprovode pravila javne nabavke, koje su već zasnovane na principima transparentnosti, konkurencije, jednakog tretmana i  ne-diskriminacije.


Kancelarija za Javne Nabavke je trenutno sastoji od dva službenika, koji obavljaju dužnosti i obaveze po opisom radnih mesta, u skladu sa mandatom koje imaju.

Minister Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO